Friday, September 16, 2005

Alexei Leonov World's First EVA Voshkod 2 March 18 1965